top of page
Rotation system
ระบบสร้างรายได้ที่ยั่งยืน  เร็ว ชัดเจน ทุกคนทำได้ทันที ทุกคนสำเร็จโอกาสรับค่าการตลาด 10 ชั้นลึก ด้วยกาแบ่งปัน 5 ตนที่ชัดเจน ต้องการ ยินดีทำตามตามระบบแบบไม่มีเงื่อนไข

1.ทุกคนในโปรแกรม 3125  แนะนำ 5 คนเข้าสู่โปรแกรม  รับสิทธิ์ขึ้นไปรับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขระบบ จาก 781 คนแรก ขึ้นไปรอรับสิทธิ์เป็นเจ้าของรายได้จากรหัสพิเศษ 1  5  25  125  ภายใต้เงื่อนไข
1/1   แนะนำ 5 คนจากการแนะนำของรหัสพิเศษที่ขึ้นไปถือครองสิทธิ์ และ ทั้ง 5 คนแนะนำต่อได้คนละ 5  (25) 
1/2    รับ 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อชั้น 3125  แนะนำคนละ 5 เต็มในชั้น 15625 หรือ ชั้ร 15625 มีรหัสที่เกิดขึ้นเต็มจากการแนะนำของ  781 พิเศษด้านบนแนะนำลงมา 781พิเศษด้านบนแนะนำลงมาจะมีรหัสเกิดขึ้น 19525 รหัส ซี่งเต็มชั้น 15625 ล้นไปถีงรหัสในลำดับชั้นที่ 7 
1.3 เมี่อรหัสชั้นที่ 7 เติบโตครบ 78125  ผู้ถือครองสิทธิ์จะสามารถ รับผลประโยชน์จาก ในรหัส 781 รหัส 100 เปอร์เซ็นต์

หลังจากรหัสพิเศษ 781 รหัสมีผู้ทำคุณสมบัติถิอครองครบ 781 คน ผู้ทำคุณสมบัติแนะนำคนใหม่ตั่งแต่คนที่ 782 เป็นต้นไปเมื่อแนะนำครบ 5 คน ได้สิทธิ์ขึ้นไปรอรับเงินส่วนแบ่ง 10000 บาทที่เป็นรายได้ที่อยู่ในรหัส Rotation ที่อยู่เหนือรหัสพิเศษบนสุด รหัสที่ 1 รับรายได้ชุดละ 31 คน การทำคุณสมบัติเพื่อขอขี้นไปของทุกคน แนะนำ 5 รหัสใหม่จะทำให้เครือข่ายการเติบโตของสายงานหลักเติบโต และเมื่อทุกคนที่เข้ามาใหม่ต้องการได้สิทธิ์ขี้นไปรับ 10000 บาท ทุกคนจะแนะนำทันที

และหลังจากบุคคลที่ขึ้นไปรอรับเงินพิเศษ 10000 บาท จากรหัส Rotation สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ
1 ขอรหัสพิเศษใหม่ภายใต้สายการแนะนำของรหัส Rotation ฟรี
2.รหัสใหม่ฟรีที่ได้รับแนะนำ 5 คนใหม่ในนาม รหัสฟรีเป็นผู้แนะนำ
3.เมื่อ 5 รหัสที่แนะนำใหม่แนะนำต่อได้ 5 คน ทั้ง 5รหัส(25)จึงสามารถรับเงิน 10000 บาทเงินพิเศษจากรหัส Rotation 

5 คนที่ผู้ขอรับเงินส่วนแบ่งพิเศษ 10000บาท แนะนำ ก็มีสิทธิ์ที่จะแนะนำ 5 คนใหม่เช่นเดียวกับเพื่อขึ้นไปขอรับสิทธิ์พิเศษเช่นเดียวกับผู้แนะนำตนเอง จึงทำให้ทุกคนที่ถูกแนะนำเข้าสู่ระบบจะทำเช่นเดียวกัน ด้วยการแนะนำ 5 คนทันที

รหัส  Rotation เครือข่ายจะเติบโตอย่างว่องไว และ เติบโตอย่างมั่นคงเนื่องจาก ทุก 31 คนต่อ 1 ชุดที่ทำคุณสมบัติชึ้นไปของเงินรางวัลพอเศษต้องผ่านเงื่อนไข แนะนำ 5  25  เมื่อ 31 คนแนะนำ 5  25 จะเกิดรหัสใหม่ใต้สายการแนะนำของรหัส Rotation รวม 806 รหัส ซี่งจะถูกจัดวางในแบบ ออโตลันจึงทำให้สายการแนะนำของรหัส  Rotation เติบโตอย่างว่องไวและมั่นคง 

และ ทุกรหัสใหม่ที่เกิดจากการแนะนำของรหัสที่อยู่ภายใต้โครงสร้างรหัสแนะนำของรหัส   Rotation ที่แนะนำ 5 คนเพื่อขอสิทธิ์ขึ้นไปรับ 10000 บาทจะเป็นตัวเสริมให้รหัสใต้สายการแนะนำของรหัส Rotation เติบโตอย่างว่องไว เป็นเหตุให้รหัส Rotation  มีรายได้มากพอที่จะมอบเงินให้ทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติขอรับเงินพิเศษ   10000 บาทแน่นอน

และที่สำคัญที่สุดเป็นเหตูให้ทุกรหัสพิเศษที่ขอรับฟรีจากการทำคุณสมบัติจะเติบโตอย่างว่องไว และเติบโตอย่างมั่นคงเครือข่ายเติบโตจากชั้นสู่ชั้น 10 ชั้นทุกคนถึงแน่นอนสรุป การทำคุณสมบัติในเครือข่ายหลัก 3125 จะทำให้เครือข่าย 3125 เติบโตอย่างมั่นคง รหัสพิเศษ 781 เดินสู่ 10  และ รหัสในลำดับ 3125 หรือรหัสเริ่มต้นของทุกคนก็จะเดินสู่ 10 ชั้นได้แน่นอน

ส่วนการทำคุณสมบัติเพื่อรับเงินพิเศษ 10000บาท จะทำให้รหัสฟรีที่ขอเพื่อทำคุณสมบัติรับเงิน 10000 บาท เดินสู่ 10 ชั้นได้แน่นอน


เมื่อทุกคนเข้าใจทำตามระบบทำตามเงื่อนไขความสำเร็จแบบง่ายๆทุกคนมั่นคง มั่นคั่งแน่นอน แต่ถ้าทำตามความคิดของตนเองก็ยากที่จะสำเร็จ  ทำความเข้าใจเบื้องต้น คิดง่ายทำง่าย ทุกคนทำได้ทันทีแน่นอนทั้งนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนใขระบบ สำเร็จ มั่งคั่ง มั่นคง ทุกคนครับ
bottom of page