top of page

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรม 199 success และ รับผลตอบแทนจากระบบ ภายในเวลาที่กำหนด

สมาชิกเดิมในโปรแกรม อภิจิตทีม ผู้ซื้อ package  Success 66  และสมาชิกใหม่ผู้ได้รับการแนะนำตรงจากสมาชิกในสายงานอภิจิตทีม เป็นผู้ซื้อ package 31 40 43  99 
 (Success 66 ) และเป็นผู้ที่สามารถดำเนินการตามแผนงาน ตามชั้นตอนและเงื่อนไขด้านล่าง ครบทุกขั้นตอน

สมาชิกผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโปรแกรม 199 Success นี้ จะต้องคีย์สมัคร พร้อมแนะนำ 5 คนติดตัวส่งรายชื่อแจ้งความประสงค์ความต้องการเข้าร่วมโปรแกรม199 Success  นี้มายังคุณ ธัญธนาภรณ์ วงศ์สรรพธิสา เบอร์โทร 0986196541และดำเนินการพัฒนาสายงานชั้นลึกชั้น 125 ให้ครบภายในเวลา 15 วันนับจากวันที่แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโปรแกรม 199 Success


นับจากวันทำคุณสมบัติดังกล่าวครบ สามารถยื่นขอรหัสพิเศษ Rotation ฟรี ภายในเวลาไม่เกิน 5 วัน นับจากการทำคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข
ยื่นขอรับรหัส Rotation โดย แจ้งการทำคุณสมบัติด้วยการส่งรายละเอียด หมายเลขรหัสที่ทำคุณสมบัติ พร้อมทั้ง รายละเอียดข้อมูลของ 5 คนที่ส่งรายชื่อผู้สมัครใหม่ในนามผู้ขอ รหัส Rotation เป็นผู้แนะนำ โดยส่งหลักฐาณข้อมูลมาที่คุณ 
ธัญธนาภรณ์ วงศ์สรรพธิสา เบอร์โทร 0986196541 

การปลดล็อก รหัส Rotation ผู้เป็นเจ้าของรหัส Rotation จะทำการแจ้งขอ การปลดล็อก รหัส Rotation ได้เมื่อ ผู้เป็นเจ้าของรหัส Rotation มีสายการแนะนำชั้นล่าง 5 สายงาน และสายงานชั้นบน 5 สายงาน แนะนำส่งต่อสายงานแนะนำลงลึกครบ 4 ชั้นลึก 5  25  125  625  ครบทั้ง 10 สายงาน ภายในเวลา 40 วันนับจากวันยื่นคำขอ และ ได้รับรหัสพิเศษ

การยื่นคำขอรับรหัสพิเศษในโปรแกรมนี้บุคคลผู้ขอรายใหม่ถัดไปจะทำการยื่นคำขอรหัสพิเศษไม่ได้ หากในระบบมีผู้ยื่นขอรับรหัสพิเศษลำดับก่อนหน้านั้นมี 2 รายที่ยังไม่สามารถทำการปลดล็อกรหัส Rotation ของตนเองได้

หากผู้ยื่นคำขอรหัสพิเศษ Rotation ไม่สามารถทำการปลดล็อกรหัส Rotation ของตนเอง ได้ภายในเงื่อนไขเวลาที่กำหนด รหัสพ้เศษ Rotation นั้นจะถูกขยับส่งผ่านไปยังผู้ขอ รหัสพิเศษ Rotation ในลำดับถัดไป รายได้ทั้งหมดที่อยู่ใน รหัส Rotation ที่ผู้ขอเดิมผู้ถูกยกเลิกสิทธิ์จะสะสมส่งผ่านไปยังผู้ได้รับสิทธิ์คนใหม่ผู้ที่สามารถปลดล็อกได้ ภายไต้เงื่อนไขเวลาการปลดล็อกเดิมของผู้ได้รับสิทธิ์การส่งผ่าน รหัส Rotation

ผู้ยื่นคำขอรหัส Rotation รายถัดจากรหัสเดิมของผู้ขอรหัส Rotation ผู้ถูกเลื่อนไปรับสิทธิ์จาก รหัส Rotation ของผู้ไม่ผ่านเงื่อนไขเวลาในการปลดล็อกจะขยับขึ้นมารับสิทธิ์รหัส Rotation เดิมของผู้ได้รับสิทธิ์ขยับไปรับสิทธิ์จาก รหัส Rotation ของผู้ไม่ผ่านเงื่อนไขเวลา


ผู้ยื่นคำขอรหัส Rotation ที่สามารถทำการปลดล็อกได้ และมี 5 รายผู้ที่ตนเองแนะนำตรงชั้นลูกรับรหัส Rotation และ ทำการปลดล็อกรหัส Rotation ได้บริษัทจะมอบ แฟรนไชน์ ไก่ทอดพริก H_ fried chicken  ให้ผู้ทำการปลดล็อกรหัส Rotation ของตนเอง ที่สามารถพัฒนาสายงาน ผู้ที่ตนเองแนะนำ 5 คนผู้รับรหัส Rotation และทำการปลดล็อกได้ โดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แฟรนไชน์ ไก่ทอดพริก H_ fried chicken ร่วมกัน ทั้ง 6 คน  
ภายในเวลา 40 วันนับจากวันยื่นคำขอ และ ปลดล็อกรหัสพิเศษ

การได้รับสิทธิ์ แฟรนไชน์ ไก่ทอดพริก H_ fried chicken ของ 5 คนผู้ได้รับสิทธิ์จากผู้แนะนำ ถือวัน เวลา ก่อนหลังในการทำคุณสมบัติปลดล็อก

H_ fried chicken ผู้ได้สืทธิ์เฉพาะผู้ผ่านคุณสมบัติ  25 สาขาแรก H_ fried chicken ไม่
มีเงื่อนไขการรักษาสิทธิ์

โปรแกรม 199 success มีเงื่อนไขการรักษาสิทธิ์ เงื่อนไขเดียวกันกับการรักษาสิทธิ์ในโปรแกรม Rotation อภิจิตทีม 


 

ตรงนี้คือย่อหน้า คลิกที่นี่เพื่อใส่และแก้ไขข้อความของคุณ ง่ายๆ เลย

LINE_ALBUM_ไก่ทอด_๒๒๐๔๐๑.jpg
bottom of page