top of page
1.PNG
2.PNG
3.PNG

ผังต้วอย่างการย้ายรหัสชั้นลำดับบนสุดของสายงานหลัก เมื่อรหัส Rotation 1 ไม่สามารถขยายพัฒนาสายงานตามเงื่อนไข  รหัสชั้นบนสุดของสายงานหลักจะถูกย้ายขึ้นไปวางไว้ใต้สายงาน รหัส Rotationที่2 ที่ขอขึ้นมาในลำดับถัดไป (ถูกจัดวางรหัส Rotation1 ของตนเองในคำแหน่งเป็น รหัส ไซต์ไลน์กับรหัสสายงานหลัก)

รับรายได้ทั้งระบบจากสายงานหลักทันที ไม่ต้องปลดล็อค เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Free User Rotation  ด้วนการแนะนำใหม่ 5 คนคีย์สมัครแบบ 6 รหัส สิทธิ์รับเงินรายได้จากรหัสใต้สายงานทั้งระบบตามแผน Success Pay

Free User Rotatioเมื่อแนะนำใหม่ 5 คนคีย์สมัครแบบ 6 รหัส 

ผู้เป็นสมาชิก199 แนะนำ 5 คนใหม่ ด้วยการคีย์สมัครระบบ 6 รหัส ผู้ที่ตนเองแนะนำ 1 คน ลงสมัครด้วยการคีย์สมัคร 6 รหัสทันที่ในนามตนเอง 6 รหัส และทั้ง 5 คนดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในรหัสทั้ง 5 รหัส จากข้อมูลตัวเองเป็นข้อมูลที่ทั้ง 5 คนเป็นผู้แนะนำแนะนำครบทุกคน

หลังจากสมาชิกใหม่ผู้สมัครด้วยระบบ 6 รหัสได้รับรหัสของตนเอง ข้อแนะนำ ให้แนะนำ 5 คนใหม่ภายในเวลา 10 วันนับจากวันสมัครด้วยระบบ 6 รหัส เพื่อความชัดเจนในเป้าหมายและสร้างความมั่นใจกับทีม ด้วยการนำรหัสที่ 2-6 ของตนเองที่ได้รับจากการคีย์สมัครระบบ 6 รหัสที่ได้รับจากการคีย์แบบ 6 รหัส ซึ่งทั้ง 5 รหัสจะเป็นรหัสที่แนะนำโดย รหัสที่1โดยผู้รับมอบรหัสทุกคนต้องชำระเงินจำนวน 199 บาท ให้ผู้แนะนำและมอบรหัส (มอบรหัสให้ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกในรหัส จากผู้ส่งมอบเป็นผู้รับมอบรหัส)


 
การคีย์สมัครสมาชิกใหม่ด้วยสมาชิกในลำดับชั้น             ส่งต่อการใช้ระบบให้ 5 คนใหม่ด้วยการคีย์ตามระบบเงื่อนไขแบบเดียวกัน ผู้ที่ตนเองแนะนำ 1 คน ลงสมัครด้วยการคีย์สมัคร 6 รหัสทันที่ในนามตนเอง 6 รหัส

สมาชิกใหม่ในลำดับชั้น             ส่งต่อโอกาสด้วยระบบ Rotation System  ด้วยการทำซ้ำแบบเดียวกันกับผู้แนะนำ

 
5คน ผู้ขอรหัส Rotation แนะนำมาทั้ง 5 คนพัฒนาขยายสายงาน จนทั้ง 5 คนมีสิทธิ์ขอรหัส Rotation ภายในเวลา 10 วัน นับจากวันที่ตนเองได้รับรหัส Rotation

Free User Rotation ต้องส่งต่อความเข้าใจ เป้าหมายให้ 5 คนที่ตนเองแนะนำเข้ามาในเวลายื่นขอรหัส Rotation พัฒนาสายงานของทั้ง 5คนจนทั้ง 5 คนมีสิทธิ์ขอรหัส Rotation ภายในเวลา 10 วัน นับจากวันที่ตนเองได้รับรหัส Rotation

กรณี5คน ผู้ขอรหัส Rotation แนะนำมาทั้ง 5 คน ไม่สามารถพัฒนาขยายสายงาน จนทั้ง 5 คนมีสิทธิ์ขอรหัส Rotation ภายในเวลา 10 วัน นับจากวันที่ตนเองได้รับรหัส Rotation  รหัสชั้นบนสุดของสายงานหลักที่รหัส Rotation ได้ขึ้นไปอยู่เหนือรหัสนั้นจะถูกย้ายขึ้นไปวางไว้ใต้สายงาน รหัส Rotation ที่ขอขึ้นมาในลำดับถัดไป ถูกจัดวางรหัส Rotation ของตนเองในคำแหน่งเป็น รหัส ไซต์ไลน์กับรหัสสายงานหลัก ผลที่เกิดขึ้น รหัส Rotation ที่ถูกย้ายจะไม่ได้รับเงินรายได้จากสายงานหลักต่อไป แต่รหัส Rotation นั้นๆจะยังคงได้รับเงินรายได้ที่อาจมีขึ้นจากสายงานทั้ง 5 รหัสที่ตนเองแนะนำเข้ามาในเวลายื่นขอรหัส Rotation แต่ทั้งนี้รหัส Rotation ที่ถูกย้ายตำแหน่งผู้เป็นเจ้าของรหัส Rotation อาจยื่นคำของรหัส Rotation รหัสใหม่เมื่อรหัสที่ตนเองแนะนำเข้ามาทั้ง 5 คนได้ทำคำขอ และได้รับรหัส Rotation แล้วทั้ง 5 คน การยื่นคำของรหัส Rotation ใหม่ ในกรณีนี้ผู้ยื่นคำขอต้องซื้อ Package 199 ให้รหัส Rotation ด้วยตัวเอง


 

 
bottom of page