top of page
2222221.webp

Young Campus การจัดการเครื่องข่าย การจัดการผลประโยชน์

THE HAPPINESS                                                                                สมัครเข้าร่วมโปรแกรม  staff

 

SUCCESS PAY ROTATION SYSTEM

Young Campus  FinTech startups
FinTech Financial และ Technology เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน  การนำเทคโนโลยี เชื่อมต่อฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)เชื่อมต่อกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่  ( consumer ) เพื่อประโยชน์สูงสุดสร้างความมั่นคงทางการเงินร่วมกัน จากการใช้ชีวิต การแบ่งปัน

เงื่อนไขสมาชิกเดิมที่ต้องการเข้าร่วมเป็นเจ้าของรหัสพิเศษฟรี ( staff) รับผลประโยชน์เหนือสายการทำงานของ เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโปรแกรม Young Campus

1.ต้องไม่เป็นผู้ที่โดนยกเลิกสิทธิใน รหัส Rotation 
 5  25
2.ต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรม Young Campus โดยแนะนำอย่างน้อยตั่งแต่ 2 คน หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโปรแกรม Young Campus 

 

ต้องเป็นผู้ที่สามารถยืนยันเจตนาเข้าร่วมด้วยการ สามารถจำหน่ายบัตร Young Campus ได้ตั่งแต่ 5 ใบขึ้นไป โดยสมัครเข้าร่วมเป็นทีม ทีมละ อย่างน้อย 5 คน-25คน
25
รหัสฟรีโดน   อาญัติ ewallet  ทั้งหมด คีย์สมัครได้ โดยระบบจะตัดยอด ewallet  จากการบังคับซื้อ   package  จาก ewallet  3  เท่านั้น   package    บังคับซื้อ   40  43  31  106  

รหัสฟรี.สามารถโอนเงิน แจ้งโอนเงินเติม ewallet  3 ได้ การโอน  ewallet  3 ให้รหัสอื่นโอนไม่ได้ระหว่างโดนระบบ อาญัติ ewallet 

 

รหัสฟรี ระบบจะทำการปลดอาญัติ ewallet 1(ปลดอาญัติเป็นรหัสปกติ)ได้ต่อเมื่อ ครบเงื่อนไขทั้งหมดด้านล่าง

1.มีการแนะนำ 5 รหัสสายการแนะนำ ที่สมัครด้วยการคีย์จากรหัสตนเอง(คีย์จากรหัสแนะนำตรงที่ถูกระบบอาญัติ ewallet 1) 

2.รหัสที่จะปลดอาญัติ ewallet จะต้องเป็นรหัสที่มีการแนะนำตรง 5รหัสชั้นลูกที่มีการแนะนำตรง  25 รหัสชั้นหลาน สายการแนะนำตรง

3.รหัสที่จะปลดอาญัติ ewallet จะต้องเป็นรหัสที่ รหัสใต้สายงานแนะนำตรงชั้นลูก และรหัสใต้สายงานอัพไลน์ติดตัว ไม่มีรหัสที่ถูกระบบอาญัติ ewallet

4.Teamฟรี ใต้สายงาน  3625 สิทธิ์เบิกถอนรายได้ตามเงื่อนไขระบบ

 

Teamฟรี 3625 สิทธิ์เบิกถอนรายได้ตามระบบ สั่งถอนเริ่มต้นครั้งละ 3000 บาท ทุกการถอนต้องมี  wallet1 เหลือในระบบไม่น้อยกว่า 1200

เงื่อนไข Teamฟรี 625-3625  

รหัสฟรีทุกรหัสที่ผ่านเงื่อนไขการอายัด และมีเงินในรหัส w1 จำนวนที่สามารถที่จะทำคำสั่งถอนเงินได้ระบบจะทำการหักเงินจาก w1 เพื่อชำระค่า package 199 ที่บริษัท ดำเนินการชำระให้ไปก่อนหน้านั้น

55 (2).png

Team1

ตารางรับรายได้.jpg

เงินโบนัสพิเศษ ที่เกิดขึ้นจาก รหัส ที่ระบุไว้ให้เป็นเงินส่วนแบ่งของ ทีมงานประจำตำแหน่ง แบ่งตามจำนวนเท่ากันสำหรับทุกคนในทีม สิทธิ์ในการรับเงิน โบนัสพิเศษนี้จะระงับเมื่อ จำนวนเงินรายได้ใน รหัสส่วนตัวของ สมาขิกในทีม แต่ละทีมมีรายได้ในรหัสส่วนตัวของแต่ละคนตั่งแต่ 70000 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกัน (ใช้บังคับกับรหัสส่วนตัวคนเดียวของสมาชิกในทีมที่มีรายได้ 70000 บาท 2เดือนติดกัน)

 

โปนัส เงินรางวัล รางวัลพิเศษ บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก และ ยกเลิกสิทธิ์ทุกประการกับบุลคลใดที่กระทำการใดๆที่อาจทำให้บริษัทเสียหายอย่างร้ายแรง

Member1  รหัสพิเศษของผู้ที่ทำคุณสมบัติสั่งถอนเงินได้ตามเงื่อนไขระบบ  มีรายได้ตั่งแต่ 4200บาท  เจ้าของสิทธิประโยชน์ 1 รอบบัญชี  รักษาสิทธิถาวรเงื่อนไขทำคุณสมบัติสร้างสายงานใต้รหัสพิเศษ 5 สายงาน 3 ชั้นลึกใน 30 วัน
5  25  125  625  Member  เจ้าของสิทธิประโยชน์ร่วมกัน 1 รอบบัญชี  รักษาสิทธิถาวรเงื่อนไขทำคุณสมบัติสร้างสายงานใต้รหัสพิเศษ 5 สายงาน 4 ชั้นลึกใน 30 วัน

รหัส พิเศษ Rotation รับสิทธิ์สั่งถอนเริ่มต้นที่ใต้รหัสลำดับชั้น 3125 ทุกรหัส เป็นรหัสที่ชำระเงินปกติเติบโต 2 ชั้นเต็ม
และ รหัสเจ้าของรหัสฟรีที่จะรับสิทธิ์ รับรหัส Rotation ต้องแนะนำรหัสปกติอย่างน้อง 5 รหัส


จำนวนรหัส Rotation องค์กรหลัก รหัสเดิมชั้น 1  5  25  125  625 ชุดที่1 มีจำนวน
ลำดับที่1 จำนวน 1     รหัส เจ้าของสิทธิ์ 1 คน 
ลำดับที่2 จำนวน 5     รหัส เจ้าของสิทธิ์ 5 คน
ลำดับที่3 
จำนวน 25   รหัส เจ้าของสิทธิ์ 25 คน 
ลำดับที่4 จำนวน 125 รหัส เจ้าของสิทธิ์ 125 คน 
ลำดับที่5 จำนวน 625 รหัส เจ้าของสิทธิ์ 625 คน 

Rotation new user บนเหนือองค์กรเดิม  โบนัสเงืนรางวัลพิเศษตามตำแหน่ง จากลำดับความสำเร็จ
รหัส Rotation ชุดที่2 มีจำนวน
 1 รหัส เจ้าของสิทธิ์ 31 คน 
รหัส Rotation ชุดที่3 มีจำนวน 1 รหัส เจ้าของสิทธิ์ 31 คน 
รหัส Rotation ชุดที่4 มีจำนวน 1 รหัส เจ้าของสิทธิ์ 31 คน 
รหัส Rotation ชุดที่5 มีจำนวน
 1 รหัส เจ้าของสิทธิ์ 31 คน
รหัส Rotation ชุดที่6 มีจำนวน
 1 รหัส เจ้าของสิทธิ์ 31 คน 


ลำดับรหัสพิเศษชุดที่1 สงวนสิทธิ์ให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของตแหน่งสตาฟ ผู้ที่สามารถสร้างสายงานในรหัสลำดับชั้น 3125 จนรหัสในลำดับชั้นสามารถทำคำสั่งถอนเงินได้ ในวันสุดท้ายของเดือน มกราคม 2566 ก่อน

ตารางรับรายได้.jpg

Member1

Member25

5Member

Member125

Member625

bottom of page