top of page

เงื่อนไขคุณสมบัติ บุคคลผู้สามารถเข้าร่วมโปรแกรม 199/3125

ผู้มีรหัสสมาชิก Yesgroup ก่อนโปรแกรมฟรี 199/3125 คุณสมบัติ

1.สมาชิกผู้ที่ทำธุรกิจขายตรงอื่นอยู่ก่อน และหลังจากเข้าเป็นสมาชิก Yesgroup  ต้องเป็นผู้ที่ไม่กระทำการใดๆเป็นไปในทางที่เป็นการชักชวนให้ สมาชิก Yesgroup ผู้อื่นไปร่วมธุรกิจขายตรงอื่นใดและ อาจเป็นการรบกวน องค์กรถึงขนาดเชื่อได้ว่าอาจทำให้ บริษัทเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

2.การกระทำตามข้อที่1.ในวันที่เริ่มต้นโปรแกรมฟรี199/3125 หากการกระทำดังกล่าวพึงประมาณได้ว่าไม่มีผลเสียหายเกิดขึ้นแก่ บริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม สมาชิกผู้กระทำการดังกล่าวยังสามารถที่จะขอเข้าร่วมโปรแกรมฟรี199/3125

3.สมาชิก Yesgroup ผู้ซึ่่งหลังจากเป็นสมาชิก Yesgroup ได้สมัครสมาชิกธุรกิจขายตรง บริษัท อื่นใด และมีการชักชวนสมาชิก Yesgroup เข้าร่วมทำธุรกิจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของธุรกิจขายตรงอื่นใด และอาจเชื่อได้ว่าทำให้ บริษัทYesgroup เสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธสมาชิกผู้นั้นเข้าร่วมโปรแกรม ฟรี199/3125 หรือยกเลิก รหัสสมาชิกผู้นั้นที่อยู่ในโปรแกรม ฟรี199/3125

ขั้นตอนการทำงานเพื่อความสำเร็จจากการใช้โปรแกรม ฟรี 199/3125 Rotation system

การทำงานอย่างเป็นระบบด้วย success pay Rotation system AI. intelligent
1.สมาชิก Yesgroup ในโปรแกรม ฟรี 199/3125 ในระดับชั้น 3125 ทั้งหมด (เกิดจากการทำงานร่วมกัน หรือ แนะนำบุคคลอื่นเข้าร่วมโปรแกรม ฟรี 199/3125 และการทำงานของทีมงาน บริษัท (ทีมงานสตาฟ บริษัทโดยตรง)
2สมาชิก Yesgroup.ในระดับชั้น 3125 ผู้ซึ่งแนะนำสมาชิกสายการแนะนำตรงครบลำดับชั้น 5  25
และมีรายได้จากระบบจน รหัสสมาชิกของตนเอง ในระดับชั้น 3125 สามารถทำคำสั่งถอนเงินได้ตามเงื่อนไขปกติของ บริษัท (4200) สามารถขึ้นไปเป็นผู้รับผลประโยชน์จาก รหัส ลำดับบนสุด 1 รหัส และ รหัสในลำดับชั้นที่1ของรหัสบนสุด 5รหัส ลำดับที่ 2 25รหัส  ลำดับที่ 3 125รหัส ลำดับที่4 625รหัส
เรียงลำดับก่อนหลังจากการทำคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข สามารถทำคำสั่งถอนเงินได้
3..สมาชิก ผู้สามารถขึ้นไปเป็นผู้รับผลประโยชน์จาก รหัส ลำดับบนสุด 1 รหัส และ รหัสในลำดับชั้นที่1ของรหัสบนสุด 5รหัส ลำดับที่ 2 25รหัส  ลำดับที่ 3 125รหัส ลำดับที่4 625รหัส จะสามารถทำคำสั่งถอนเงินได้จากรหัสพิเศษได้ต่อเมื่อ สมาชิกในลำดับชั้น 3125 ทั้งหมดสามารถสร้างสายการแนะนำของตนเองครบ 5  25 ทุกคน
4.การรับผลประโยชน์จากรหัสพิเศษทุกรหัส ผู้รับผลประโยชน์จะสามารถรับผลประโยชน์ได้ 1 รอบบัญชี เมื่อคุณสมบัติครบทุกเงื่อนไข
5.หากสมาชิกผู้รับผลประโยชน์ได้ 1 รอบบัญชีในลำดับชั้นแรกสุด แสดงความประสงค์ต้องการถือครองสิทธิ์ในการรับผลประโยช์ในรหัสพิเศษตลอดไป สมาชิกผู้นั้นจะต้องรักษาสิทธิถาวรตามเงื่อนไขทำคุณสมบัติสร้างสายงานใต้รหัสพิเศษ 5 สายงาน 3 ชั้นลึกใน 30 วัน
6.รหัสสมาชิกพิเศษ 5  25  125  625  Member  เจ้าของสิทธิประโยชน์ร่วมกัน 1 รอบบัญชี  รักษาสิทธิถาวรเงื่อนไขทำคุณสมบัติสร้างสายงานใต้รหัสพิเศษ 5 สายงาน 4 ชั้นลึกใน 30 วัน
7.ลำดับรหัสพิเศษลำดับแรกสุดที1 5  25  125  625  สงวนสิทธิ์ให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของตำแหน่งสตาฟ ผู้ที่สามารถสร้างสายงานในรหัสลำดับชั้น 3125 จนรหัสของตนเองสามารถทำคำสั่งถอนเงินได้ ในวันสุดท้ายของเดือน มกราคม 2566 ก่อนใคร
8.สมาชิกผู้เป็นเจ้าของตำแหน่งสตาฟ และสมาชิก ในลำดับชั้นถัดมา (ผู้ที่เข้ามาสู่ระบบในโปรแกรม 199/3125 ด้วยการซื้อระบบด้วยเงิน 199 บาท) ผู้ซึ่งสามารถ สร้างสายงานแนะนำของตนเอง 5  25 ครบสามารถขึ้นไปรับสิทธิ์ รับเงินพิเศษจากรหัสพิเศษซี่งถูกวางไว้เหนือ รหัสแรกสุดในโปรแกรม 199/3125 จำนวน 2,000,000 บาท 1ครั้งสิทธิ์รับเมื่อบุคคลผู้ทำคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ครบ 31 คน และบุคคนผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินรางวัลพิเศษเมื่อครบ 30 วันหลังจากมีผู้ได้รับสิทธิ์ครบ 31 คน และบุคคลผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินรางวัล จำนวน 2,000,000 บาท เมื่อตนเองมีรหัส ตนเองอีก 1 รหัสในนาม
การแนะนำของรหัสพิเศษ และสามารถสร้างสายการแนะนำของรหัสตนเองครบ 5  25 ผู้ที่ไม่มี รหัสใหม่ของตนเอง หรือไม่สามารถแนะนำรหัสสายการแนะนำ 5  25 ครบในเวลา 30 วันหลังจากมีผู้ได้รับสิทธิ์ครบ 31 คนผู้นั้นจะถีอว่าไม่มีสิทธิ์รับเงินรางวัลพิเศษ

เงินรางวัลพิเศษนี้ผู้ได้สิทธิ์จะได้รับเป็นชุด ชุดละ 31 คน สิทธิ์รับครั้งเดียว และ เงินรางวัลพิเศษจะมอบให้เมื่อ เงินรางวัลสะสมใน รหัสพิเศษนั้นมียอดเงินสะสมพอที่จะมอบเงินรางวัลพิเศษได้คนละ 2,000,000 บาท ครบทั้ง 31 คน

การทำคุณสมบัติรับเงินรางวัลพิเศษ คนละ 2,000,000 บาท จะเปิดโอกาสให้สมาชิกในทุกลำดับชั้นเข้าร่วมทำคุณสมบัติได้ตามเงิ่อนไขเดียวกัน

การทำคุณสมบัติถีอลำดับก่อนหลังของการทำคุณสมบัติได้ของแต่ละคน
การทำคุณสมบัติจะขึ้นบัญชีการทำคุณสมบัติเป็นชุด ชุดละ 31 คน
ลำดับการรับเงินรางวัลเรียงตามลำดับก่อนหลังเป็นชุด และ การรับเงินรางวัลในลำดับถัดไปจะรับได้ต่อเมื่อ เงินรางวัลพิเศษนี้ได้มอบให้ชุดผู้ทำคุณสมบัติก่อนหน้าแล้ว

ลำดับการสร้างทีมวางระบบเครือข่ายใหม่ด้วยสายการแนะนำของรหัสพิเศษระบบจะวางสายงาน 2 รูปแบบ

แบบที่1 เครือข่ายสายการแนะนำจากการทำคุณสมบัติของชุด 31 คนผู้ได้สิทธิ์รับเงินรางวัล คนละ 2,000,000 บาท ระบบจะวางสายงานใต้สายงานอัพไลน์ของรหัสพิเศษในแบบ ออโต้รัน
วางจากซ้ายไปขวาวางเป็นชุด ชุดละ 31 รหัส
แบบที่2 รหัสที่เติบโตจากรหัสสมาชิกจากสมาชิกในสายงานนี้เองระบบจะวางใต้สายงานแนะนำของรหัสที่แนะนำสมาชิกในรหัสใหม่ แบบปกติ

ทำตามระบบ ชัดเจน ว่องไว ไม่มีโอกาสไม่สำเร็จ ไม่มีโอกาสเสียหาย ทุกคนสำเร็จ

เพื่อความสำเร็จร่วมกันตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ในตำแหน่ง สตาฟ บริษัทขอความร่วมมือให้ทำการแนะนำสมาชิกใหม่ในนามการแนะนำของตนเอง 5 คนในเวลา 5 วัน หากผู้ใคไม่ทำการแนะนำ สมาชิกใหม่ในเวลาอันควนที่ประมาณได้ว่ามีความต้องการความสำเร็จอย่างจริงจังด้วยการทำงานอย่างรับผิดชอบต่อส่วนรวม บริษัทมีความจำเป็นต้องพิจารณาคำยืนยันความชัดเจนของสมาชิกผู้นั้น หรืจำเป็นต้องตัดสมาชิกผู้นั้นออกจาโปรแกรม ฟรี 199/3125

ส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้อง กระชับ กล้ายืนนันความมั่นใจความชัดเจนของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา

แก้ใขเงื่อนไขการการได้สิทธิ์ขึ้นไปถือครองสิทธิ์รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน รหัสพิเศษในลำดับชั้น
1.  5.  25.  125.  625.   เหนือองค์กร 3125

สมาชิกผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในตำแหน่งสตาฟ ผู้ได้รับสิทธิ์การขึ้นถือครองสิทธิ์ก่อนสมาชิกอื่น ผู้ที่มิได้อยู่ในตำแหน่งสตาฟในลำไดับชั้น 3125 ภายในเดือน มกราคม 2566
สมาชิกผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ในตำแหน่งสตาฟ ผู้ที่ไม่ได้ขยายสายงาน 3125 แนะนำตรง 5 คน ภานในวันที่ 10/1/2566
เสียสิทธิ์ในการทำคุณสมบัติ การขึ้นถือครองสิทธิ์รหัสในตำแหน่ง 1  5  25  125  625 ก่อนสมาชิกอื่น ผู้ที่มิได้อยู่ในตำแหน่งสตาฟในลำไดับชั้น 3125 ภายในเดือน มกราคม 2566
สมาชิกผู้ที่มีรหัสในลำไดับชั้น 3125 อยู่ก่อนวันที่  11/1/2566 และเป็นผู้ที่ไม่สามารถแนะนำสมาชิกใหม่ติดตัว 5 คน ภายใน วันที่ 18 เดือน มกราคม 2566 บริษัทขอลสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการถือครองสิทธิ์ใน รหัสในระดับชั้น 3125 โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ รหัสพิเศษในระคับ1  สูงสุดขององค์กร 3125  ปัจจุบันมีผู้ทำคุณสมบัติเบื้องต้นในการถือครองสิทธิ์
ผู้ทำคุณสมบัติในการถือครองสิทธิ์รหัสพิเศษในระคับ1  สูงสุดขององค์กร 3125   รหัสสมาชิก  6942627  ชื่อ บุญสิตา นามสกุล พาพลงาม ผ่านคุณสมบัติเมื่อ Last Login 2023-01-10 15:21:05.456314

ประกาศขอความร่วมมือสมาชิกในโปรแกรม 3125 Young Campus เพื่อความสำเร็จอย่างรวจเร็วตามแผนงานการขับเคลื่อน
The happiness Thailand   
สำหรับสมาชิกในโปรแแกรม 3125  ผู้เข้าร่วมงาน Young Campus    ในวันที่ 27 มกราคม 2566 และนำพาเยาชนคนหนุ่มสาวมาเข้าร่วมงานด้วยตั่งแค่ 1 ท่านเป็นต้นไป
สิทธิ์พิเศษที่จะได้รับ สิทธิ์ขี้นไปถือครองสิทธิ์รับผลประโยชน์จากรหัสพิเศษรหัสบนเหนือสายงานบน 5  25  125  625  (ภายใต้เงื่อนไขการรับผลประโยชน์จากโปรแกรม 3125)
กระเป๋าเงินจากจำนวนรายได้รวมที่มีอยู่ใน รหัสบนจะเปิดให้ สมาชิกที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 1 ทันที 50 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนเงินเต็มที่มีอยู่โอนให้กับผู้ถือสิทธิ์รับผลประโยชน์ทันที เมื่อ รหัสในตำแหน่ง 3125 แนะนำสมาชิก 5 คนได้ครบทุกรหัส และรับเพิ่มอีกครบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามสิทธิ์เมื่อ ทุกรหัสใน 3125 ขยายสายงานครบ 5  25  (ภายใต้เงื่อนไขการรับผลประโยชน์จากโปรแกรม 3125)The 

bottom of page