top of page

สมัครเพื่อขอใช้เป็นรหัส ROTATION

ตัวอย่างคำแนะนำในการคีย์ออกรหัส ROTATION

         สมัครสมาชิก

                              ผู้แนะนำ 2

                                  ชื่อ *   ใส่หมายเลขรหัสสมาชิกเดิมผู้ขอ รหัส Rotation  ต่อจากชื่อ

                            นามสกุล *

                     เลขบัตรประชาชน *

                             จังหวัด *    

                           เบอร์โทร *

                              อีเมล *
                              สมัคร


เข้าสู่ระบบ

The HAPPINESS

เมื่อยืนยันขอและได้รับรหัส Rotation ให้ทำการแนะนำ 5 คนเมื่อ รหัส Rotation ที่ได้รับมีการติดตั้ง นาฬิกา ที่หน้าหลักของ รหัส Rotation

ก่อนทำการกดสมัคร สมาชิก The Happiness ต้องไม่ได้อยู่ในระบบสมาชิก The Happiness บน browser  ที่ใช้งานอยู่ หากอยู่ในระบบให้ทำการออกจากระบบ


เมื่อมีคุณสมบัติเพื่อขอรหัส Rotation ก่อนทำการสมัครขอรหัส Rotation ควรเตรียมพร้อม 5 คนใหม่ที่แนะนำโดยรหัส Rotation ที่จะได้รับ และทำความเข้าใจให้ทั้ง 5 คนใหม่ทำตามระบบเพื่อให้ ทั้ง 5 คนได้รับสิทธิ์ขอรหัส Rotation เช่นกันทันที


ระบบอาจทำการย้ายรหัส Rotation ที่ผ่านคุณสมบัติ 5  25 แล้ว แต่ระบบประมวลผล รหัส Rotation นั้นไม่มีการพัฒนาการเติบโตของสายการแนะนำ ซึ่งอาจ เป็นการขัดขวางความสำเร็จให้กับผังงานรวมตามเป้าหมาย ระบบจะทำการย้ายรหัส Rotation นั้นไปอยู่ในตำแหน่งใต้สายงานที่เหมาะสม ทั้งนี้รหัส Rotation ที่ถูกระบบทำการย้ายจะยังคงสามาพัฒนาสายงานของตนเองเดินสู่ความสำเร็จได้

bottom of page