top of page

ผลของการส่งต่อ 5 คน ในโปรแกรม 3125 ตั่งแต่วันที่ 11/2/2566

การส่งต่อ 5 คน ในโปรแกรม 3125 ผลของการส่งต่อ

1.ผู้ส่งต่อได้สิทธิ์ขึ้นไปถือครองสิทธิ์รับผลประโยชน์ที่เกิดขึันใน รหัสพิเศษ(ตามเงื่อนไขระบบ)เลียงลำดับก่อนหลังผู้ทำคุณสมบัติ

2.ผู้ส่งต่อ 781 ลำดับแรกเมื่อทำคุณสมบัติตามเงื่อนไขการถือครองสิทธิ์ในลำดับชั้น 1  5  25  125  625 ในเงื่อนไขการส่งต่อ 5  25 เพื่อถือครองสิทธิ์ และ การถอนเงิน เมื่อ 781 รหัสแนะนำครบทุกคน รหัสในลำดับชั้นที่ 3125 จะมีรหัสใต้ตนเองครบ 5 รหัสทั้งหมดรวม 15625 รหัส มีผลให้รายได้ที่เกิดชึ้นในรหัสพิเศษ 1  5  25  125  625 ถูกเปิด ผู้ถือครองสิทธิ์มีสิทธิ์ทำการเบิกถอนได้ 50 เปอร์เซ็นต์ (ภายไต้เงื่อนไขระบบ)

3.หลังจากรหัสพิเศษ 781 รหัสมีผู้ทำคุณสมบัติครบได้ถือครองสิทธิ์ทั้งหมด 781 รหัส

3.1 สมาชิกในโปรแกรม 3125 ผู้แนะนำส่งต่อ 5 คน ได้สิทธิ์ขึ้นไปรอรับผลประโยชน์รับรายได้ที่เกิดขึ้นในรหัส Rotation ที่อยู่เหนือรหัสพิเศษในลำดับ 1 โดยรอขึ้นไปรับผลประโยชน์ครั้งละ 31 รหัส ต่อ1ชุด รับรายได้คนละ 1,0000
  บาท หนึ่งหมื่นบาทถ้วน จากรหัส Rotation ภายใต้เงื่อนไข การแนะนำใหม่ 5  25 ของทั้ง 31 คนใต้สายการแนะนำของรหัส Rotation

3.2 ภายใต้เงื่อนไขนี้จะทำให้ทุกๆการขอขึ้นไปรอรับผลประโยชน์ 1,0000
 บาทของสมาชิกในทุกๆ 31คนภายใต้เงื่อนไขการแนะนำใหม่ 5  25 ของทั้ง 31 คนจะทำให้เครือข่ายใต้สายงานรหัส Rotation จะมีการขยายการเติบโตอย่างว่องไวและแข็งแกร่งจะมีรหัสเกิดใหม่เกิดขึ้นถึง 806 รหัส ต่อ 1 ชุด 31 คนผู้ได้สิทธิ์)เติบโตเลียงลำดับในแบบ ออโต้ลันจากซ้ายไปขวา

และทุกรหัสที่เกิดใหม่จากการแนะนำของรหัสใต้สายการแนะนำของรหัส Rotation เมื่อแนะนำ 5 คนใหม่ก็ได้สิทธิ์ของขึ้นไปรอรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรหัส Rotation เช่นกัน จึงเป็นสาเหตุให้สายงานแนะนำของรหัส Rotation เพิ่มอีก 1 ช่องทางการขยายการเติบโดของสายงานของรหัส Rotation การแนะนำส่งต่อของสมาชิกใต่สายงานนี้ระบบจะจัดเรียงภายใต้สายการแนะนำของรหัสผู้แนะนำ

ผลของการส่งต่อตามระบบภายใต้เงื่อนไขระบบการถือครองสิทธิ์การรับเงินจำนวน 10,000 บาท จำนวน 1 รอบบัญชี
เครือข่ายรหัส Rotation ในส่วนสายงาน ไซต์ไลน์ชองสายหลัก อีก 4 สายงานเติบโตอย่างว่องไวและแข็งแกร่ง ส่งรายได้ให้ รหัส Rotation เพิ่มอีก 1 ช่องทางนอกเหนือจากรายได้ที่ส่งขี้นมาจากสายงานหลักที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้าแล้ว 

รหัส Rotation จึงมีรายได้มากพอที่จะส่งให้ผู้ทำคุณสมบัติขอขึ้นมารับผลประโยชน์ครบทุกคน หากทุกคนส่งต่อ 5 คนตามระบบ

ตามเงื่อนไขทุกคนต้องแนะนำ 5 คนใหม่ 5  25 ใต้สายการแนะนำของรหัส Rotation สมาชิกทั้ง 31 คนจึงต้องมีรหัสใหม่ 1 รหัสภายใต้การแนะนำของรหัส Rotation รหัสส่วนตัวของทุกคนจากการขยายสายงานตามเงื่อนไขระบบเป็นเหตุให้รหัสส่วนตัวของทุกคนเครือข่ายการเติบโตของรหัสใต้สายงานส่วนตัวจะเติบโตอย่างว่องไว ต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง การเติบโตตามลำดับชั้นจะเติบโตจากลำดับชั้นสู่ลำดับชั้น รับรายได้อย่างมั่นคงจากระบบพัฒนารายได้แบบ passive income หนึ่งเดียวของโลกจาก Yes และเพื่อรับรายได้จากการใช้จ่ายของผู้คนผ่านร้านค้าพัธมิตร

สรุปผลของการส่งต่อตามเงื่อนไขระบบ 5 คน

เมื่อสมาชิกใหม่ผู้ส่งต่อ 5 คนได้สิทธิ์ขอรับผลประโยชน์จากรหัสพิเศษทันทีตามเงื่อนไขระบบ ทุกคนจึงสามารถวางเป้าหมายความสำเร็จ และลงมือทำได้ทันที

การส่งต่อแบ่งปันโอกาสให้ผู้คนเป็นเงื่อนไขเดียวต่อการใช้เครื่องมือเพื่อความสำเร็จ ทุกคนจึงสามารถทำได้ทันที
ที่เหลือ ระบบทำงานอย่างแม่นยำตรงไปตรงมา

ทุกการแบ่งปันจะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง การเริ่มต้นที่ชัดเจนในทุกประเด็นกับการแบ่งปันแค่ 5 คนก็สามารถนำพาทุกคนเดินสู่ความมั่นคงของชีวิตได้

เงื่อนไข กติการ่วมกันในทุกเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญของความสำเร็จ สุดท้ายก็แค่เริ่ม และลงมือทำทันทีของทุกๆคนในเงื่อนไขกติกาเดียวกัน


ผู้ขอรับรหัส ฟรี 3125 อยู่ก่อนวันที่ 10/2/2566 หลังจากวันที่ 10
/2/2566 มีผลดังนี้

1.หากยังไม่สามารถแนะนำสมาชิกใหม่แม้แต่คนเดียว บริษัท ขอยกเลิกสิทธิ์ที่มอบให้ในรหัส 3125 คืนแก่บริษัท
2.บริษัทจะถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติขอรหัส 3125 เข้ามาใหม่ และ บริษัท จะพิจารณาปฎิเสธผู้นั้นเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษต่างๆที่ บริษัทอาจจัดให้มีขึ้นในภายหน้า
3.หากเป็นรหัสที่แนะนำคนใหม่แล้วแต่ยังไม่สามารถสร้างสายงานแนะนำครบ 5  25  การทำคุณสมบัติเพื่อขอรหัสพิเศษยังคงต้องผ่านเงื่อนไขการแนะนำเดิม 5  25

บริษัทยังคงสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรหัสสมาชิก ฟรี ในโปรแกรม 3125 เมื่อบริษัทเชื่อได้ว่าผู้ขอรหัสฟรีนั้นๆไม่สามารถดำเนินการตามวัตุถุประสงค์ของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จจากการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง
 
ตามโครงสร้างโปรแกรม   3125  เมื่อ 3125 ส่งต่อ
5  ได้สิทธิ์ขึ้นไปถือครองสิทธิ์รหัส 1  5  25  125  625 ภายใต้เงื่อนไขระบบ  กระเป๋าเงิน 1  5  25  125  625 เปิด 50 เปอร์เซ็นต์   รหัสในลำดับชั้นที่6 15625 ครบเต็มจำนวน

สมาชิกใหม่ในลำดับชั้นที่ 6 แนะนำครบ 5 คนทั้งหมด กระเป๋าเงิน 1  5  25  125  625 เปิด 100 เปอร์เซ็นต์  สมาชิกในลำดับชั้นที่ 6 ทั้งหมดได้สิทธิ์ขอขึ้นไปรับเงินคนละ 10000 บาท จากรหัส Rotation ภายใต้เงื่อนไขระบบ และ ได้สิทธิ์ขอรหัสฟรีเพื่อสร้างสายงานใหม่ภายไต้สายการแนะนำตรงของรหัส Rotation 5  25  ทุก 31 คนผู้ผ่านเงื่อนไขแนะนำ 5 ขึ้นมาขอสิทธิ์พิเศษรับเงิน 10000 บาท และ ขอรหัสฟรีเพื่อสร้างสายงานใหม่ภายไต้สายการแนะนำตรงของรหัส Rotation 5  25 วางเรียง ออโต้ลัน สายงานแนะนำครงของรหัส Rotation เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

หากมีผู้สมัครใหม่แนะนำ 5 คนครบ 31 คนต่อ1 ชุดทีมรวม  609 ชุด  เฉพาะจากสมาชิกที่ขอรับสิทธิ์พิเศษรับเงิน 10000 บาท แนะนำ 5  25 ตามเงื่อนไขระบบ สายงานใต้สายการแนะนำ Rotation จะเติบโตถึงลำดับชั้นที่ 8 เต็มจำนวน  ทั้งนี้ยังไม่นับรวมการส่งต่อ 5 คนใหม่ของรหัสที่เกิดใหม่จากการแนะนำของรหัส  5  25 ใต้สายงานแนะนำของรหัส Rotation ซึ่งทุกรหัสที่เกิดใหม่ย่อมต้องการได้สิทธิ์ขึ้นไปขอรับเงินพิเศษจากรหัส Rotation และ รับรหัสฟรีเพื่อสร้างสายงานแนะนำตรงของตัวเองภายใต้สายการแนะนำของรหัส Rotation เพื่อรับโอกาสมีสายงานเติบโตใต้รหัสของตนเองที่เกิดจากสมาชิกทำตามเงื่อนไขระบบ

ตามโครงสร้างของระบบ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สมาชิกทุกคนจะถูกผลประโยชน์ที่ระบบมอบให้แก่ผู้แนะนำ 5 คน บังคับให้ทุกคนที่เข้าสู่โปรแกรม 3125 แนะนำ 5 คนใหม่ทันทีเมื่อทุกคนทำตามเงื่อนไขการแนะนำ ระบบจะขับเคลื่อนสร้างรายไต้แบบไร้ขีดจำกัด ที่เกิดจาก ระบบพัฒนารายได้หนึ่งเดียวของโลก และรายได้จากร้านค้าพันธมิตรที่จะเติบโตไปทั่วโลกรายได้จากการใช้จ่ายของประชาชนทั้งโลก

ง่ายๆหากคุณต้องการโอกาสที่ยิ่งใหญ่ และชัดเจนนี้ แค่ต้องการมันอย่างจริงจัง รับโอกาสนี้ไว้ และแบ่งปันโอกาสให้ผู้คนทันที ให้เขารับ และ แบ่งปันเช่นเดียวกัน

bottom of page